Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasz Zespół

Katarzyna Jurzak

Kierowniczka Działu
do 31.08.2020: Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów

Katarzyna Jurzak

dłuższa nieobecność

katarzyna.jurzak@uj.edu.pl
więcej O Katarzyna Jurzak
Michał Powszedniak

Zastępca kierowniczki Działu

Michał Powszedniak

m.powszedniak@uj.edu.pl

+48 12 663 39 44, +48 12 663 29 35, +48 539 670 226
Joanna Kotela

Sekretariat

Joanna Kotela

j.kotela@uj.edu.pl

+48 12 663 29 39, +48 12 663 55 55, +48 539 146 372
Ewa Stoecker

Starsza specjalistka

Ewa Stoecker

ewa.stoecker@uj.edu.pl

+48 12 663 29 38, +48 506 006 526
dr Stella Strzemecka

Specjalistka

dr Stella Strzemecka

stella.strzemecka@uj.edu.pl

+48 12 663 29 34, +48 539 672 781
Wojciech Jarczyk

Specjalista

Wojciech Jarczyk

wojciech.jarczyk@uj.edu.pl

+48 12 663 29 36, +48 539 672 166
Agnieszka Sznajder

Specjalistka

Agnieszka Sznajder

agnieszka1.sznajder@uj.edu.pl

+48 12 663 29 38, +48 519 329 024
Aleksandra Migalska

Specjalistka

Aleksandra Migalska

aleksandra.migalska@uj.edu.pl

+48 12 663 29 33, +48 519 329 150
Katarzyna Krzemińska

Samodzielna referentka

Katarzyna Krzemińska

katarzyna.krzeminska@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania

Cele

Celem utworzenia Działu jest:

 1. koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania członków wspólnoty UJ;
 2. udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym działaniami dyskryminacyjnymi i naruszającymi ich bezpieczeństwo osobiste.

Zadania

Do zadań Działu należy w szczególności:

 1. diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania poprzez:
 • monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania członków wspólnoty UJ,
 • prowadzenie przy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi UJ cyklicznych badań poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia dyskryminacji wśród członków wspólnoty UJ, ze szczególnym uwzględnieniem studentów i doktorantów UJ (w tym w domach studenckich UJ),
 • analizę poziomu bezpieczeństwa i zakresu występowania zjawiska dyskryminacji w UJ, w tym występowania przestępstw i wykroczeń, a także interwencji podejmowanych przez policję i inne służby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 1. podejmowanie działań prewencyjnych polegających na:
 • prowadzeniu działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania członków wspólnoty UJ,
 • promowaniu zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi,
 • opiniowaniu pod względem bezpieczeństwa wniosków o zamiarze organizacji imprez w UJ oraz przedsięwzięć organizowanych przez UJ;
 1. koordynowanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania, w tym:
 • w ramach sieci współpracy (np. AUCSO, The Guild) i uczestnictwa w projektach,
 • ze służbami państwowymi, jednostkami miejskimi i innymi podmiotami zewnętrznymi (w tym zagranicznymi) w ramach wspólnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym,
 • ze służbami państwowymi w zakresie wkraczania na teren uczelni;
 1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi UJ w zakresie opracowania procedur i wskazówek postępowania związanych z:
 • zagrożeniem przestępstwami i wykroczeniami na terenie UJ, w tym opiniowanie procedur i wskazówek postępowania opracowanych przez inne jednostki organizacyjne UJ,
 • reagowaniem na zdarzenia stanowiące przejaw dyskryminacji wobec członków wspólnoty UJ,
 • realizacją zasady równego traktowania w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 1. podejmowanie działań w związku ze zgłaszaniem przez członków wspólnoty UJ przypadków naruszenia bezpieczeństwa osobistego i zasad równego traktowania i udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach szybkiego i efektywnego uzyskania specjalistycznej pomocy. 

Kompetencje

W celu skutecznej realizacji powierzonych zadań pracownicy Działu są uprawnieni w szczególności do:

 1. kierowania wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do właściwych podmiotów UJ;
 2. wzywania policji i innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na teren UJ;
 3. zawiadamiania policji i innych organów o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 4. występowania do członków wspólnoty UJ o udostępnienie dokumentów i udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności rozpatrywanej sprawy;
 5. uzyskiwania danych, w tym danych statystycznych, niezbędnych do diagnozy poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania;
 6. wydawania zaleceń i wskazówek postępowania w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem osobistym i równym traktowaniem członków wspólnoty UJ;
 7. opracowania wniosków i propozycji rozwiązania problemów powstałych w związku z zagrożeniami i zaistniałymi przypadkami naruszenia bezpieczeństwa, oraz przedłożenia ich kanclerzowi UJ.

Kanclerz UJ może powołać do współpracy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie w zakresie problematyki bezpieczeństwa, prawa, psychologii, resocjalizacji, socjologii, przeciwdziałania dyskryminacji, przeciwdziałania przemocy lub w innym zakresie związanym z działalnością Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Inne akty prawne można również znaleźć na podstronie poświęconej Pełnomocnikowi Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Znajdź nas również