Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje w związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19)

Aktualne informacje dotyczące koronawirusa można znaleźć na stronach:

 

Dostępne są również:

 

Data ostatniej aktualizacji poniższych informacji: 10 stycznia 2022 r.

 

Osoby studiujące (i przygotowujące rozprawy doktorskie) na UJ w przypadku zakażenia koronawirusem lub skierowania na kwarantannę mają obowiązek powiadomić władze Uczelni poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: covidstudent@uj.edu.pl.

Podstawa: komunikat nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Osoby pracujące na UJ w przypadku zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2 mają obowiązek powiadomić o tym fakcie pracodawcę poprzez mailowe lub telefoniczne poinformowanie bezpośredniego przełożonego. W takiej sytuacji bezpośredni przełożony informuje kierownika jednostki organizacyjnej, który przekazuje informację mailowo na adres: covid19@uj.edu.pl.
Podstawa: komunikat nr 33 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2021 roku ws. ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021, poz. 363) ograniczono funkcjonowanie UJ poprzez wprowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia możliwe jest prowadzenie w siedzbie uczelni zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ponadto uczelnie mogą prowadzić w ich siedzibach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor (por. niżej).

Zasady organizacji pracy na UJ szczegółowo określają:

 1. komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022;
 2. komunikat nr 19 Rektora UJ z dnia 9 czerwca 2021 r. ws. przywrócenia stacjonarnego trybu funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 14 czerwca 2021 roku;
 3. komunikat nr 33 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2021 r. ws. ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 4. komunikat nr 35 Kanclerza UJ z dnia 17 listopada 2021 ws. organizacji pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych);
 5. zarządzenie nr 151 Rektora UJ z dnia 23 grudnia 2020 r. ws. Regulaminu pracy zdalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim;
 6. komunikat nr 22 Kanclerza UJ z dnia 17 września 2020 r. ws. organizacji pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych);
 7. komunikat nr 24 Kanclerza UJ z dnia 30 września 2020 r. ws. zasad korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz utrzymania ich w czystości w związku z trwającą pandemią COVID-19;
 8. komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 r. ws. polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne.

Zgodnie z zarządzeniem nr 53 Rektora UJ z dnia 24 maja 2021 r. ws. organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum) oraz komunikatem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022, a także komunikatem nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • w roku akademickim 2021/2022 kształcenie będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego;
 • zasady organizacji kształcenia w poszczególnych jednostkach (wydziałach, instytutach, szkołach doktorskich, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych) określają dziekani (lub upoważnione osoby), kierownicy studiów doktoranckich, dyrektorzy szkół doktorskich oraz kierownicy studiów podyplomowych;
 • w siedzibie Uniwersytetu zajęcia mogą być realizowane tylko z zachowaniem aktualnych wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego.

Szczegółowe regulacje znajdują się w komunikacie nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku ws organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz zarządzeniu nr 135 Rektora UJ z dnia 6 grudnia 2021 ws. organizacji kształcenia w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku.

Zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej (kształcenia na odległość) szczegółowo określa komunikat nr 29 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 16 października 2020 r. ws. wytycznych w zakresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 105 Rektora UJ z dnia 30 września 2020 roku ws. organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszcza się przeprowadzanie egzaminów dyplomowych w sposób zdalny.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji i przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych określa załącznik do ww. zarządzenia.

Na podstawie art. 51b ust. 4 oraz art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) legitymacje studenckie i legitymacje doktoranckie pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostały ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

Na podstawie § 27a zarządzenia nr 78 Rektora UJ z 1 października 2019 r. ws. Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów UJ studenci i doktoranci mogą ubiegać się o zapomogę w związku ze znalezieniem się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w tym związanej z wprowadzeniem w Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z § 27a ust. 1 i 2 ww. zarządzenia wniosek o zapomogę składa się wyłącznie w drodze elektronicznej za pomocą systemu USOSweb.

Na podstawie zarządzenia nr 49 Rektora UJ z 18 maja 2020 r. ws. Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów UJ dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 utworzono specjalny Fundusz, z którego wypłacane są zapomogi dla studentów i doktorantów, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej związanej z pandemią COVID-19. Dokładne zasady otrzymywania wsparcia określa Regulamin Funduszu (więcej informacji dostępnych jest na tej stronie).

Więcej informacji o pomocy materialnej na UJ można znaleźć na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna

Szczegółowe zasady związane z funkcjonowaniem domów studenckich wynikają z Komunikatu nr 20 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie: zmiany komunikatu nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne.

Szczegółowe zasady związane z funkcjonowaniem domów studenckich wynikają z komunikatu nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Zgodnie z komunikatem Biblioteki Jagiellońskiej Biblioteka Jagiellońska funkcjonuje na odrębnych zasadach, okrelonych szczegółowo w tym komunikacie.

Informacji dot. innych bibliotek (wydziałowych, instytutowych) należy szukać na stronach internetowych tych bibliotek.

Znajdź nas również