Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Wyróżnienie dla Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ

Wyróżnienie dla Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ

Dyrekcja Generalna Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w przewodniku Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs), dotyczącym planów równości płci na uczelniach, wyróżniła Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ za podejmowanie działań w zakresie równości płci

W dokumencie wskazano na Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ jako jednostkę, której działania koncentrują się w obszarze równości płci (example of dedicated gender equality resource). W ramach wyróżnienia podkreślono, że wśród działań podejmowanych przez Dział Bezpieczni UJ jest identyfikowanie przejawów nierówności płci na uczelni, podnoszenie świadomości w tym obszarze oraz zapewnianie wsparcia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Wskazano również, że Dział Bezpieczni UJ realizuje (we współpracy z Instytutem Socjologii UJ) finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt MINDtheGEPs – Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans („Systemowe zmiany w instytucjach poprzez rozwijanie planów równości płci”).

Przewodnik Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs), dotyczący planów równości płci, został przygotowany w ramach realizacji jednego z priorytetów Unii Europejskiej, jakim jest propagowanie równości płci w obszarze badań i innowacji poprzez zmianę instytucjonalną.

Kierowana do państw członkowskich UE Strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020–2025 przyjęła za główny cel wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (The European Research Area, ERA). Program ramowy Horyzont Europa na lata 2021–2027 wyznacza równość płci jako priorytet, którego celem jest zwiększenie poziomu równouprawnienia wśród badaczek i badaczy. Oznacza to m.in., że uczelnie wyższe z siedzibą w państwie członkowskim UE, które będą aplikować do programu Horyzont Europa o granty na realizację projektów badawczych, zobowiązane zostały do opracowania i wdrożenia planu działań w zakresie równości płci (gender equality plan, GEP).

Plan równości płci ma być instrumentem promowania równości szans kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach działalności, w tym również w obszarze realizacji projektów badawczych. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej plan taki powinien być oficjalnym dokumentem upublicznionym na stronie internetowej instytucji, określającym nie tylko cele, lecz również środki przeznaczone na realizację działań w obszarze równości płci, w tym podjęcie zobowiązań dotyczących m.in. zbierania danych w podziale na płeć i podnoszenia świadomości na temat płci.

Przewodnik Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs) dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Publikacji UE (w języku angielskim): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1