Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Szkolenia

Zespół szkoleniowy Bezpieczni UJ przygotowuje oraz realizuje szkolenia, warsztaty i inne formy edukacyjne związane z tematyką bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania.

Szkolenia mogą dotyczyć równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy/nauki albo tematów z zakresu komunikacji, stawiania granic w trudnych sytuacjach czy reagowania na niepożądane sytuacje i zjawiska. Szkolenia przygotowujemy w różnym wymiarze czasowym - adekwatnie do potrzeb i możliwości osób uczestniczących. Osoby zainteresowane organizacją przez nas szkolenia dla jednostki uczelnianej czy określonej grupy prosimy o kontakt na adres bezpieczni@uj.edu.pl.

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów, które realizujemy, są przedstawione poniżej. Propozycja ta nie wyczerpuje jednak w pełni oferty edukacyjnej naszego Działu. Osoby zainteresowane szkoleniem odpowiadającym na określone potrzeby jednostki uczelnianej lub grupy osób zapraszamy do kontaktu w celu omówienia zakresu tematycznego szkolenia oraz warunków jego realizacji (bezpieczni@uj.edu.pl).

 

„Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy”

Szkolenie dotyczy wynikających z przepisów obowiązków pracodawcy i praw osób zatrudnionych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, w tym molestowaniu (szykanom) i molestowaniu seksualnemu. Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej prezentowane są psychologiczne i społeczne mechanizmy prowadzące do występowania niepożądanych zjawisk w miejscu pracy. W drugiej części na konkretnych przykładach przedstawiane i wyjaśniane są zjawiska opisane m.in. w kodeksie pracy.

 

„Szkolenie z komunikacji – reagowanie na zachowania niepożądane w miejscu pracy”

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestniczących w nim osób w kompetencje komunikacyjne, które pomogą im zarówno unikać nieporozumień komunikacyjnych, jak i reagować w przypadku doświadczania niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Na szkoleniu, oprócz perspektywy osoby doświadczającej trudnej sytuacji, omówione zostanie też znaczenie reagowania na niepożądane sytuacje z pozycji świadka/świadkini. Szkolenie może mieć charakter konwersatoryjny (tj. prezentacji połączonej z dyskusją), jak i warsztatowy (osoby uczestniczące mają wówczas szansę praktycznie przećwiczyć swoje reakcje i zachowania).

 

„Wspieranie transpłciowych i niebinarnych osób studiujących na UJ”

Szkolenie poświęcone jest systemowi wsparcia studiujących na UJ osób transpłciowych i niebinarnych. Pierwsza część szkolenia to krótkie przedstawienie zagadnienia transpłciowości i niebinarności oraz wynikających z nich wyzwań w codziennym funkcjonowaniu na uczelni. W drugiej części zaprezentowane zostaną poszczególne elementy wsparcia dostępnego w różnych jednostkach na UJ, w tym tzw. „nakładka” na systemy informatyczne, umożliwiająca osobom studiującym posługiwanie się danymi zgodnymi z tożsamością płciową. Omówione zostaną również kwestie językowe i komunikacyjne w kontaktach z osobami transpłciowymi i niebinarnymi.

Film szkoleniowy o systemie wsparcia dla osób transpłciowych i niebinarnych na UJ wraz z podstawowymi informacji o transpłciowości i niebinarności.

 

„Uwzględnianie języka inkluzywnego w ramach prowadzonych zajęć akademickich”

Szkolenie poświęcone jest komunikacji, która wspiera różnorodność i akceptację dla wszystkich osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach na uczelni. Język, który nie etykietuje i nie dyskryminuje jest codziennym narzędziem komunikacji, jest wyrazem szacunku i zrozumienia perspektywy, która może być nam odległą, nierzadko niedostępną. Szkolenie ma na celu pokazać, jak używanie języka inkluzywnego i otwartego na różnorodność wspiera przekaz merytoryczny prowadzonych zajęć i buduje dobre relacje z osobami studiującymi.

 

„WenDo – warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet*”

WenDo to warsztaty budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony, przeznaczone dla kobiet i osób socjalizowanych do tej roli. WenDo to stosowana na całym świecie, opracowana przez kobiety dla kobiet*, metoda przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, łącząca samoobronę fizyczną i psychiczną. W odróżnieniu od "zwykłej" samoobrony, bardzo duże znaczenie przywiązuje do wzmacniania umiejętności związanych z asertywną komunikacją, a także do czerpania siły płynącej z solidarności oraz wspólnoty doświadczeń.

*oraz osób socjalizowanych do tej roli

„Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy”

Szkolenie dotyczy wynikających z przepisów obowiązków pracodawcy i praw osób zatrudnionych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, w tym molestowaniu (szykanom) i molestowaniu seksualnemu. Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej prezentowane są psychologiczne i społeczne mechanizmy prowadzące do występowania niepożądanych zjawisk w miejscu pracy. W drugiej części na konkretnych przykładach przedstawiane i wyjaśniane są zjawiska opisane m.in. w kodeksie pracy. Szkolenie uwzględnia perspektywę osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i technicznych oraz specyfikę pracy na uczelni.

 

„Szkolenie z komunikacji – reagowanie na sytuacje dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy”

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestniczących w nim osób w kompetencje komunikacyjne, które pomogą im zarówno unikać nieporozumień komunikacyjnych, jak i reagować w przypadku doświadczania niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Na szkoleniu, oprócz perspektywy osoby doświadczającej trudnej sytuacji, omówione zostanie też znaczenie reagowania na niepożądane sytuacje z pozycji świadka/świadkini. Szkolenie może mieć charakter konwersatoryjny (tj. prezentacji połączonej z dyskusją), jak i warsztatowy (osoby uczestniczące mają wówczas szansę praktycznie przećwiczyć swoje reakcje i zachowania). Szkolenie uwzględnia perspektywę osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i technicznych oraz specyfikę pracy na uczelni.

 

„Wspieranie osób transpłciowych i niebinarnych studiujących na UJ”

 Szkolenie poświęcone jest systemowi wsparcia studiujących na UJ osób transpłciowych i niebinarnych. Pierwsza część szkolenia to krótkie przedstawienie zagadnienia transpłciowości i niebinarności oraz wynikających z nich wyzwań w codziennym funkcjonowaniu na uczelni. W drugiej części zaprezentowane zostaną poszczególne elementy wsparcia dostępnego w różnych jednostkach na UJ, w tym tzw. „nakładka” na systemy informatyczne, umożliwiająca osobom studiującym posługiwanie się danymi zgodnymi z tożsamością płciową. Omówione zostaną również kwestie językowe i komunikacyjne w kontaktach z osobami transpłciowymi i niebinarnymi. Szkolenie uwzględnia perspektywę osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i technicznych oraz specyfikę pracy na uczelni.

Film szkoleniowy o systemie wsparcia dla osób transpłciowych i niebinarnych na UJ wraz z podstawowymi informacji o transpłciowości i niebinarności.

 

„Uwzględnianie języka inkluzywnego w pracy na uczelni”

Szkolenie poświęcone komunikacji, która wspiera różnorodność i akceptację dla wszystkich osób, które studiują i pracują na uczelni. Język, który nie etykietuje, nie dyskryminuje jest codziennym narzędziem komunikacji, która jest wyrazem szacunku i zrozumienia perspektywy, która jest dla nas odległa, nierzadko niedostępna. Używanie takiego języka wspiera otwartą komunikację i buduje dobre relacje z osobami, z którymi spotykamy się na uczelni.

 

„WenDo – warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet*”

 WenDo to warsztaty budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony, przeznaczone dla kobiet i osób socjalizowanych do tej roli. WenDo to stosowana na całym świecie, opracowana przez kobiety dla kobiet*, metoda przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, łącząca samoobronę fizyczną i psychiczną. W odróżnieniu od "zwykłej" samoobrony, bardzo duże znaczenie przywiązuje do wzmacniania umiejętności związanych z asertywną komunikacją, a także do czerpania siły płynącej z solidarności oraz wspólnoty doświadczeń.

*oraz osób socjalizowanych do tej roli

„Szkolenie z komunikacji – reagowanie na sytuacje naruszenia równego traktowania na uczelni”

 Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestniczących w nim osób w kompetencje komunikacyjne, które pomogą im zarówno unikać nieporozumień komunikacyjnych, jak i reagować w przypadku doświadczania niepożądanych zachowań na uczelni. Na szkoleniu, oprócz perspektywy osoby doświadczającej trudnej sytuacji, omówione zostanie też znaczenie reagowania na niepożądane sytuacje z pozycji świadka/świadkini. Szkolenie może mieć charakter konwersatoryjny (tj. prezentacji połączonej z dyskusją), jak i warsztatowy (osoby uczestniczące mają wówczas szansę praktycznie przećwiczyć swoje reakcje i zachowania).

 

„WenDo – warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet*”

 WenDo to warsztaty budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony, przeznaczone dla kobiet i osób socjalizowanych do tej roli. WenDo to stosowana na całym świecie, opracowana przez kobiety dla kobiet*, metoda przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, łącząca samoobronę fizyczną i psychiczną. W odróżnieniu od "zwykłej" samoobrony, bardzo duże znaczenie przywiązuje do wzmacniania umiejętności związanych z asertywną komunikacją, a także do czerpania siły płynącej z solidarności oraz wspólnoty doświadczeń.

*oraz osób socjalizowanych do tej roli

 

„Molestowanie seksualne – czym jest i jak na nie reagować?”

Molestowanie seksualne jest jedną z form dyskryminacji, z którą można spotkać się na uczelni. Celem szkolenia jest przedstawienie różnych form nierównego traktowania, w tym molestowania seksualnego oraz wskazanie, czym molestowanie seksualne różni się od innych niepożądanych zachowań. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną różne sposoby reagowania na przekroczenie granic bezpieczeństwa osobistego, zarówno w wymiarze fizycznym, werbalnym jak i pozawerbalnym. Szkolenie, w zależności od potrzeb i możliwości osób w nim uczestniczących, może przybrać formę konwersatoryjną (tj. prezentacji połączonej z dyskusją) lub warsztatową (osoby uczestniczące mają wówczas szansę praktycznie przećwiczyć sposoby reagowanie na niepożądane sytuacje o charakterze molestowania seksualnego).