Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca na uczelni

Pani prof. Beata Kowalska została powołana do pełnienia funkcji Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ uchwałą nr 101/XI/2020 Senatu UJ z dnia 25 listopada 2020 r. ws. powołania Rzecznika Praw i Wartości Akademickich na kadencję 2020-2025.

Rzecznik Praw i Wartości Akademickich UJ "stoi na straży praw i wartości akademickich wynikających z prawa powszechnie obowiązującego i aktów wewnętrznych Uniwersytetu, a także w szczególności z wielowiekowej tradycji i zwyczajów Uniwersytetu, Akademickiego Kodeksu Wartości i Kodeksu Dobre Praktyki w Szkołach Wyższych". W swojej działalności "kieruje się zasadami niezależności, bezstronności i poufności oraz dąży do polubownego rozwiązywania sporów wewnątrz wspólnoty uczelni".

Zakres kompetencji Rzecznika Praw i Wartości Akademickich UJ został uregulowany w uchwale nr 16/II/2020 Senatu UJ z dnia 26 lutego 2020 roku ws. zasad powoływania oraz zakresu kompetencji Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, dostępnej na tej stronie.

Więcej informacji o dr hab. Beacie Kowalskiej, prof. UJ, dostępnych jest na stronie https://ombuds.uj.edu.pl/.

Zadaniem Pełnomocniczki Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, której funkcję pełni pani dr Katarzyna Oleś jest czuwanie nad szeroko pojętą kwestią równego traktowania pracowników i pracowniczek, a także studentów i studentek Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, bez względu na płeć, wiek, wyznanie czy pochodzenie etniczne. Zapewnienie równego traktowania wszystkich osób związanych z Wydziałem jest istotną kwestią dla tworzenia nowoczesnej placówki naukowej na światowym poziomie.

Więcej informacji na temat działań Pełnomocniczki można znaleźć tutaj.

Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych powołany został Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i zapobiegania dyskryminacji. Został nim dr Przemysław Tacik (Instytut Europeistyki).

Do zadań pełnomocnika należy zajmowanie się wszystkimi przypadkami zachowań mogących stwarzać niebezpieczeństwo lub dyskomfort dla osób studiujących i zatrudnionych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności pełnomocnika oraz wsparcia, jakie można uzyskać znajdują się na stronach internetowych: