Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo wydarzeń online

Niezależnie od charakteru wydarzenia, organizator ma za zadanie zadbać, by odbywało się w duchu wzajemnego szacunku osób w nim uczestniczących, a także z poszanowaniem wartości akademickich. Charakter samego wydarzenia, jak również prezentowane treści nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa.

Zarówno w wypadku wydarzeń o charakterze naukowym (konferencje, seminaria, webinaria itd.) jak i wydarzeń o charakterze innym niż naukowy (debat, spotkań ze znanymi ludźmi, szkoleń itd.) należy zadbać o przestrzeganie standardów dyskusji akademickiej i niezwłocznie reagować na ich naruszanie.

Kierując się zasadami wyrażonymi w § 4 ust. 2 Statutu UJ warto zadbać o maksymalną inkluzywność wydarzenia. Kluczowe jest stworzenie takich warunków, aby udział w wydarzeniu był dostępny dla jak największej ilości zainteresowanych osób. W szczególności nie jest dopuszczalne ograniczanie możliwości udziału w wydarzeniu ze względu na rzeczywiste lub domniemane cechy tożsamości, takie jak: płeć, kolor skóry („rasa”), język, pochodzenie narodowe i/lub etniczne, religia, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd, stan zdrowia i stopień sprawności, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, status społeczny i ekonomiczny etc.

Inkluzywny charakter wydarzenia powinien się także przejawiać w niedopuszczeniu do wypowiedzi lub zachowań atakujących inne osoby, lub nie mieszczących się w ramach akademickiego dyskursu w toku samego wydarzenia.

Należy także zadbać o mechanizmy, które umożliwią skuteczne reagowanie na zachowania, wypowiedzi i sytuacje niepożądane, w tym w szczególności treści lub wypowiedzi:

  • obraźliwe dla osób uczestniczących w wydarzeniu, lub osób trzecich;
  • naruszające wartości akademickie;
  • stojące w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w ślubowaniu studenckim lub doktoranckim;
  • o charakterze dyskryminującym;
  • naruszające prawo.

Do dobrych praktyk, które zwiększają bezpieczeństwo wydarzeń online należą m.in.:

Jeśli którakolwiek z osób uczestniczących w wydarzeniu narusza przepisy prawa, lub dopuszcza się czynu uchybiającego godności członka społeczności akademickiej UJ, w szczególności jeśli dopuszcza się dyskryminacji lub posługuje mową nienawiści, należy zgłosić sytuację pracownikom Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat sposobów reagowania w trudnych sytuacjach, skorzystaj z porad zamieszczonych w kursie BHK (dostępny dla wszystkich) oraz w kursie BHP (dostępny dla pracowników po zalogowaniu).

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa organizowania wydarzeń online można znaleźć w poniższych linkach: