Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Diagnoza

Osoby zatrudnione w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ prowadzą na Uniwersytecie Jagiellońskim diagnozę poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania, m.in. poprzez monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania na uczelni oraz prowadzenie cyklicznych badań poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia dyskryminacji.

 

Płeć na najstarszym uniwersytecie w Polsce. Analiza reprezentacji ilościowej na Uniwersytecie Jagiellońskim

Celem badania jest ukazanie proporcji płci wśród osób zatrudnionych (w tym władz uczelni) oraz osób studiujących i przygotowujących rozprawy doktorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Struktura społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego według płci została zrekonstruowana na bazie analizy wybranych danych zastanych. Analizą objęto m.in.: dane statystyczne dotyczące osób pracujących i studiujących na UJ w podziale na płeć, wybrane dokumenty uczelniane (w tym akty prawne i programy uniwersyteckie), dokumenty krajowe (m.in. akty prawne i programy centralne) oraz wyniki badań społecznych, raporty badawcze i ekspertyzy.

 

Edycja 2021 (lata 2008-2020):

"Płeć na najstarszym uniwersytecie w Polsce. Analiza reprezentacji ilościowej na Uniwersytecie Jagiellońskim"

Badanie bezpieczeństwa i równego traktowania

Celem badania jest określenie poziomu poczucia bezpieczeństwa i równego traktowania społeczności studenckiej i doktoranckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badanie opiera się na fragmencie kwestionariusza „Barometr Satysfakcji Studenckiej”, opracowanego przez Sekcję Analiz Jakości Kształcenia UJ, a następnie Biuro Doskonalenia Kompetencji UJ oraz Pełnomocniczkę Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. W latach 2012–2019 w strukturę kwestionariusza Barometru Satysfakcji Studenckiej włączony był moduł dot. bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania. W drugiej połowie 2021 roku po raz pierwszy przeprowadzono odrębne badanie obejmujące ww. obszary badawcze.

 

Lata 2012-2019:

Więcej informacji o Barometrze Satysfakcji Studenckiej (w tym o module dot. bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania w latach 2012–2019) można znaleźć na stronie Biura Doskonalenia Kompetencji: Jakość Kształcenia - BSS.

Edycja 2020/2021:

„Bezpieczeństwo i równe traktowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim 2020/2021. Raport z badania”

Edycja 2021/2022:

"Bezpieczeństwo i równe traktowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim 2021/2022. Raport z badania"

"Bezpieczeństwo i równe traktowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim 2021/2022. Aneks" (osoby zainteresowane edytowalną wersją pliku prosimy o kontakt pod adresem bezpieczni@uj.edu.pl)

Edycja 2022/2023:

"Bezpieczeństwo i równe traktowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim 2022/2023. Raport z badania"

"Bezpieczeństwo i równe traktowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim 2022/2023. Aneks" (osoby zainteresowane edytowalną wersją pliku prosimy o kontakt pod adresem bezpieczni@uj.edu.pl)

Edycja 2023/2024:

Badanie w przygotowaniu

Ewaluacja wsparcia dla osób transpłciowych i niebinarnych

Celem badania jest ewaluacja wsparcia oferowanego przez uczelnię osobom transpłciowym i niebinarnym studiującym na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym tzw. nakładki na systemy teleinformatyczne (rozwiązania umożliwiającego używanie docelowego imienia i formy nazwiska w ramach edukacji i komunikacji zdalnej). Więcej o samym wsparciu można przeczytać na stronie: https://bezpieczni.uj.edu.pl/wsparcie-nakladka.

 

Edycja 2020/2021:

"Ewaluacja wsparcia dla osób transpłciowych i niebinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2020/2021). Raport z badania"

Edycja 2021/2022:

"Ewaluacja wsparcia dla osób transpłciowych i niebinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2021/2022). Raport z badania"

Edycja 2022/2023:

"Ewaluacja wsparcia dla osób transpłciowych i niebinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2022/2023). Raport z badania"

Ewaluacja 2023/2024:

Badanie w przygotowaniu

Engaging with Diversity in European Universities

Publikacja "Engaging with Diversity in European Universities" stanowi efekt końcowy prac Una Europa Diversity Council oraz poszczególnych grup roboczych działających w jej ramach. Raport "Diversity Data Collection: Exploratory Mapping & Reflection" został przygotowany przez grupę roboczą Data Collection. W przygotowanie obu publikacji zaangażowane były osoby z Działu Bezpieczni UJ.

"Engaging with Diversity in European Universities"

"Diversity Data Collection: Exploratory Mapping & Reflection"

Biblioteczka Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Równości

Akademicka Sieć Bezpieczeństwa i Równości (ASBiR) to wspólnota łącząca osoby pełniące na polskich uczelniach wyższych funkcje związane z ochroną praw i wartości akademickich, a także bezpieczeństwa, równości i różnorodności. Na stronie ASBiR zamieszczono wybrane publikacje, raporty i dokumenty istotne lub przydatne dla działalności Sieci.

więcej o