Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dział Bezpieczni UJ

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ to jednostka uczelniana, która powstała po to, aby koordynować na uczelni działania na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz równego traktowania.

Jako Bezpieczni UJ:

 • regularnie badamy poziom bezpieczeństwa i równego traktowania;
 • prowadzimy szkolenia i warsztaty;
 • podejmujemy działania w związku z przyjętymi zgłoszeniami dotyczącymi sytuacji naruszających bezpieczeństwo osobiste lub sytuacji nierównego traktowania (w tym dyskryminacji, szykanowania i molestowania seksualnego).

W latach 2011-2020 podobne zadania realizowane były przez Pełnomocniczkę Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.

Udzielamy wsparcia każdej osobie z naszej społeczności akademickiej, która się do nas zgłasza. Z naszej pomocy możesz skorzystać, jeśli jesteś osobą studiującą, osobą przygotowującą rozprawę doktorską lub osobą zatrudnioną na UJ. Nie ma znaczenia, czy studiujesz w formie stacjonarnej, czy niestacjonarnej lub w oparciu o jaką umowę wykonujesz swoją pracę na uczelni.

Ponadto jako Bezpieczni UJ:

 • bierzemy udział w opracowywaniu procedur i wskazówek postępowania w zakresie bezpieczeństwa na uczelni;
 • uczestniczymy w praktycznym sprawdzeniu warunków ewakuacji w obiektach UJ;
 • posiadamy swoją reprezentację w uniwersyteckich zespołach zajmujących się problematyką BHP i dostępności na uczelni;
 • jesteśmy odpowiedzialni za koordynację wdrażania Planu równości płci na UJ;
 • angażujemy się w projekty, w tym międzynarodowe, oraz reprezentujemy UJ w ogólnokrajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.

Dane kontaktowe do Działu Bezpieczni UJ oraz zasady kontaktu z Działem dostępne są na stronie Kontakt.

 

Celem utworzenia Działu jest:

 1. koordynacja działań na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania członków wspólnoty UJ;
 2. udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym działaniami dyskryminacyjnymi i naruszającymi ich bezpieczeństwo osobiste.

Do zadań Działu należy w szczególności:

 1. diagnozowanie poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania poprzez:
 • monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania członków wspólnoty UJ,
 • prowadzenie przy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi UJ cyklicznych badań poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia dyskryminacji wśród członków wspólnoty UJ, ze szczególnym uwzględnieniem studentów i doktorantów UJ (w tym w domach studenckich UJ),
 • analizę poziomu bezpieczeństwa i zakresu występowania zjawiska dyskryminacji w UJ, w tym występowania przestępstw i wykroczeń, a także interwencji podejmowanych przez policję i inne służby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 1. podejmowanie działań prewencyjnych polegających na:
 • prowadzeniu działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania członków wspólnoty UJ,
 • promowaniu zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi;
 1. koordynowanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa i równego traktowania, w tym:
 • w ramach sieci współpracy (np. AUCSO, The Guild) i uczestnictwa w projektach,
 • ze służbami państwowymi, jednostkami miejskimi i innymi podmiotami zewnętrznymi (w tym zagranicznymi) w ramach wspólnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym,
 • ze służbami państwowymi w zakresie wkraczania na teren uczelni;
 1. współpraca z jednostkami organizacyjnymi UJ w zakresie opracowania procedur i wskazówek postępowania związanych z:
 • zagrożeniem przestępstwami i wykroczeniami na terenie UJ, w tym opiniowanie procedur i wskazówek postępowania opracowanych przez inne jednostki organizacyjne UJ,
 • reagowaniem na zdarzenia stanowiące przejaw dyskryminacji wobec członków wspólnoty UJ,
 • realizacją zasady równego traktowania w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 1. podejmowanie działań w związku ze zgłaszaniem przez członków wspólnoty UJ przypadków naruszenia bezpieczeństwa osobistego i zasad równego traktowania i udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach szybkiego i efektywnego uzyskania specjalistycznej pomocy.

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ jest również jednostką organizacyjną UJ odpowiedzialną za koordynację wdrożenia i monitorowanie realizacji Planu równości płci dla UJ oraz raportowanie postępów we wdrażaniu i realizacji tego Planu.

W celu skutecznej realizacji powierzonych zadań pracownicy Działu są uprawnieni w szczególności do:

 1. kierowania wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do właściwych podmiotów UJ;
 2. wzywania policji i innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na teren UJ;
 3. zawiadamiania policji i innych organów o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 4. występowania do członków wspólnoty UJ o udostępnienie dokumentów i udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności rozpatrywanej sprawy;
 5. uzyskiwania danych, w tym danych statystycznych, niezbędnych do diagnozy poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania;
 6. wydawania zaleceń i wskazówek postępowania w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem osobistym i równym traktowaniem członków wspólnoty UJ;
 7. opracowania wniosków i propozycji rozwiązania problemów powstałych w związku z zagrożeniami i zaistniałymi przypadkami naruszenia bezpieczeństwa, oraz przedłożenia ich kanclerzowi UJ.

Kanclerz UJ może powołać do współpracy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie w zakresie problematyki bezpieczeństwa, prawa, psychologii, resocjalizacji, socjologii, przeciwdziałania dyskryminacji, przeciwdziałania przemocy lub w innym zakresie związanym z działalnością Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Inne akty prawne można również znaleźć na podstronie poświęconej Pełnomocniczce Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów.