Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów (do 31.08.2020)

mgr Katarzyna Jurzak

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 31 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2020 r. Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów. Reprezentuje Uniwersytet Jagielloński w międzynarodowych sieciach – m.in.: The Association of University Chief Security Officers (AUCSO), UniTown. Współpracuje z zespołem AEM Coimbra Group jako ekspertka zaangażowana w projekt opracowania przewodnika na temat procedur zapewniania bezpieczeństwa w mobilności. Od 2012 roku koordynuje na Uniwersytecie Jagiellońskim Międzynarodową Kampanię “16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć”. Brała udział w licznych międzynarodowych stażach i wizytach studyjnych w europejskich uniwersytetach – m.in. University of Salford, Glasgow University, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Radboud University (Nijmegen), Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), Universiteit Gent.

Od 2014 roku członkini miejsko-uniwersyteckiego zespołu zajmującego się współpracą na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie. Koordynatorka prac zespołu zadaniowego ds. aktualizacji programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” (2017). Koordynatorka ds. współpracy ze szkołami wyższymi w programie „Bezpieczny Kraków 2018-2020”.

Brała udział w licznych projektach badawczych:

 • członkini zespołu pn. „Bezpieczeństwo studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim” (2012), grant dla młodych naukowców (K/DSC/000419), Wydział Prawa i Administracji UJ;
 • członkini zespołu pn. „Koordynacja lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania przestępczości” (2010-2014), grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (3694/B/TOO/2010/39), Wydział Prawa i Administracji UJ;
 • Project Manager międzynarodowego grantu pt. Just and Safe Cities for All: Local actions to prevent and combat racism and all forms of intolerance (2015-2017), współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6673),
 • reprezentantka UJ w Governing Board GENERA - Gender Equality Network in the European Research Area (H2020-GERI-2014-1, project ID: 665637).

Przygotowuje rozprawę doktorską zatytułowaną „Bezpieczeństwo studentów szkół wyższych z perspektywy polityki prawa”. Jest współautorką książki pt. "Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni - Teoria. Badania. Praktyka" (red. Janina Czapska), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012. Prelegentka na licznych zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Autorka i współautorka artykułów, referatów i posterów naukowych poświęconych prewencji kryminalnej (w szczególności CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design), zapewnianiu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, nauce o policji, bezpieczeństwu studentów szkół wyższych. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ prowadziła wykłady i ćwiczenia dla studentów prawa i administracji z przedmiotów "Nauka o policji" oraz "Socjologia prawa".

Stanowisko Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów funkcjonowało do 31 sierpnia 2020 r. Od 1 stycznia 2020 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonuje Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ, który koordynuje działania na rzecz bezpieczeństwa osobistego i równego traktowania członków wspólnoty UJ.

 

Cele

Celem powołania Pełnomocnika było umożliwienie wdrożenia systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uniwersytetu, a w szczególności:

 1. przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu studentów i doktorantów;
 2. promowanie zachowań bezpiecznych i metod unikania zagrożeń lub radzenia sobie z nimi;
 3. udzielanie wsparcia ofiarom, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy.

Zadania

Do zadań Pełnomocnika należało w szczególności:

 1. prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie zapewniania bezpieczeństwa studentom i doktorantom;
 2. monitorowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa studentów oraz reagowanie na zgłaszane przez studentów, doktorantów i pracowników UJ zagrożenia dla bezpieczeństwa;
 3. przygotowywanie dla Rektora UJ propozycji i wniosków w sprawach rozwiązywania problemów powstałych w związku z zaistniałymi przypadkami zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów i doktorantów;
 4. udzielanie pomocy merytorycznej osobom dotkniętym zdarzeniem naruszającym bezpieczeństwo lub informacji na temat możliwości jej szybkiego i efektywnego uzyskania. 

Kompetencje

Do kompetencji Pełnomocznika należało w szczególności:

 1. występowanie do właściwych organów UJ z wnioskami o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec osób, które dopuściły się czynu zagrażającego bezpieczeństwu studentów i doktorantów;
 2. opracowanie i doskonalenie wewnętrznych procedur dotyczących reagowania na zaistniałe przypadki zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów i doktorantów;
 3. opracowanie procedur reagowania na zdarzenia stanowiące naruszenie wolności seksualnej studentów i doktorantów (w tym przypadki molestowania seksualnego) oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć;
 4. organizowanie zajęć dla studentów dotyczących praktycznych aspektów dbałości o własne bezpieczeństwo w obliczu różnorodnych zagrożeń i sposobów zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, a także miejsc (instytucji), w których można uzyskać pomoc;
 5. prowadzenie strony internetowej zawierającej aktualne informacje na temat instytucji pomocowych, materiały edukacyjne, informacje dotyczące bieżących wydarzeń związanych z działalnością Pełnomocnika oraz umożliwiającej studentom i doktorantom poszukującym pomocy lub zgłaszającym problemy związane z bezpieczeństwem lub dyskryminacją anonimowe nawiązanie kontaktu;
 6. przeprowadzanie kampanii informujących o problemach związanych z bezpieczeństwem, dyskryminacją i przemocą, w tym przemocą motywowaną uprzedzeniami, oraz o zakresie funkcjonowania i zadaniach Pełnomocnika;
 7. przygotowywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych oraz organizowanie imprez promujących bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;
 8. przeprowadzanie cyklicznych badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz poczucia dyskryminacji na terenie Uczelni i domów studenckich;
 9. współpracę z innymi jednostkami organizacyjnymi UJ w przypadkach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa studentów lub doktorantów, w celu adekwatnej reakcji lub przeciwdziałania takim zdarzeniom;
 10. współdziałanie z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ – w sprawach kwalifikujących się do mediacji oraz Studencką Poradnią Prawną UJ – w sprawach wymagających konsultacji prawnych;
 11. nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi (w tym z partnerami zagranicznymi) odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami;
 12. nawiązanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw, a także innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy motywowanej uprzedzeniami.

W celu skutecznej realizacji zadań, na wniosek Pełnomocnika, Prorektor UJ ds. dydaktyki mógł powołać do współpracy ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie w zakresie problematyki bezpieczeństwa, prawa, psychologii, resocjalizacji, przeciwdziałania dyskryminacji, przeciwdziałania przemocy lub innych dyscyplin, które mogą mieć związek z działalnością Pełnomocnika. 

Inne akty prawne można również znaleźć na podstronie poświęconej Działowi ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ.