Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo w domach studenckich

Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznego zdarzenia, które może zagrażać życiu lub zdrowiu na terenie jednego z domów studenckich UJ, niezwłocznie poinformuj o zagrożeniu: 

  • służby ratunkowe (pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję); 
  • osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu;  
  • administrację budynku. 

Pamiętaj, że każda osoba zamieszkująca w domu studenckim ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej oraz opuścić budynek w przypadku zarządzenia ewakuacji i udać się w wyznaczone miejsce zbiórki, zgodnie z obowiązującą na terenie domu studenckiego Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. 

W wypadkach nie wymagających natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, poinformuj o sytuacji portiera lub dyżurnego pracownika dozoru. 

Jeśli sytuacja wymaga interwencji Policji na terenie domu studenckiego, pamiętaj o zasadach wzywania Policji na teren UJ

O każdej sytuacji, która wymagała interwencji Policji lub służb ratunkowych, poinformuj osoby pracujące w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ. Dane kontaktowe znajdziesz na podstronie kontakt

Jeśli inna osoba zamieszkująca, przebywająca lub pracująca w domu studenckim dopuści się wobec ciebie przestępstwa, molestowania, molestowania seksualnego, mowy nienawiści, dyskryminacji na jakimkolwiek tle itp., skontaktuj się z osobami pracującymi w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ. 

Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i potrzebujesz wsparcia, skorzystaj z porad zamieszczonych na podstronie o pomocy w sytuacjach kryzysowych: https://bezpieczni.uj.edu.pl/sytuacje-kryzysowe

Każda osoba zamieszkująca w domu studenckim jest zobowiązana do przestrzegania Regulaminu Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz zasad zachowania się na wypadek zagrożeń. 

Ze względów bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest w szczególności m.in.: 

  • używanie urządzeń przeciwpożarowych do celów niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową; 
  • używanie prywatnych urządzeń grzewczych w pokoju; 
  • palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi; 
  • zamieszkiwanie ze zwierzęciem; 
  • hodowanie grzybów, bakterii, wirusów lub roślin niebezpiecznych dla zdrowia; 
  • przerabianie instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej lub gazowej; 
  • posiadanie broni lub przedmiotów i substancji mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Jeśli stwierdzisz, że osoba zamieszkująca lub przebywająca w domu studenckim narusza którykolwiek z powyższych zakazów, lub nie stosuje się do innych zasad określonych w Regulaminie domów studenckich, poinformuj o tym administrację budynku. 

W określonych przypadkach, w tym w wypadku naruszenia Regulaminu, nieprzestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, utrudniania ewakuacji i naruszenia zasad współżycia społecznego Prorektor UJ ds. dydaktyki może pozbawić każdą osobę miejsca w domu studenckim.   

Pamiętaj, że w określonych okolicznościach, m.in. w wypadku podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia, podejrzenia poważnego naruszenia Regulaminu, awarii, zarządzonej ewakuacji lub ćwiczeń przeciwpożarowych, pracownik domu studenckiego może wejść do każdego pokoju, nawet pod nieobecność i bez zgody osób zamieszkujących pokój. Pracownicy domu studenckiego, ze względów sanitarnych i z uwagi na bezpieczeństwo, mają ponadto prawo usuwać rzeczy osobiste pozostawione w częściach wspólnych, jak również usuwać rowery pozostawione w miejscu do tego nieprzeznaczonym. W wypadku zaginięcia rzeczy osobistej pozostawionej w części wspólnej lub zaginięcia roweru, warto skontaktować się z administracją aby sprawdzić, czy nie zostały one przeniesione przez pracownika domu studenckiego. 

Zapraszanie gości jest możliwe tylko za zgodą współmieszkańców i tylko na zasadach określonych w Regulaminie. Osoba zapraszająca ponosi odpowiedzialność za zachowanie zaproszonych gości. Każdy gość jest zobowiązany do pozostawienia na portierni dokumentu tożsamości ze zdjęciem, lub do wylegitymowania się dowodem osobistym lub paszportem i podania podstawowych danych osobowych portierowi lub dyżurnemu pracownikowi dozoru. 

Osoby niepełnoletnie zamieszkują w domach studenckich na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie. W wypadku pozbawienia osoby niepełnoletniej miejsca w domu studenckim, informuje się o tym fakcie jej opiekuna prawnego. 

W wypadku konfliktów i nieporozumień pomiędzy Tobą, a innymi osobami zamieszkującymi dom studencki, możesz próbować rozwiązać problem w sposób polubowny.

Jeśli konfliktu nie uda się rozwiązać, po dopełnieniu niezbędnych formalności i uzyskaniu zgody kierownika domu studenckiego, możesz wnioskować o możliwość przeniesienia do innego pokoju lub innego domu studenckiego.  

Jeśli uważasz, że odpowiedzialność za wystąpienie konfliktu leży w całości po stronie innej osoby zamieszkującej w domu studenckim, w szczególności w wypadkach naruszania przez nią Regulaminu, zasad bezpieczeństwa lub zasad współżycia społecznego, masz prawo złożyć skargę do kierownika domu studenckiego za pośrednictwem Rady Mieszkańców lub Przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ. 

Masz również prawo składać skargi na działania pracowników domu studenckiego do kierownika domu studenckiego, oraz na działania kierownika domu studenckiego do Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego, albo do Zarządu Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”. 

Przysługuje Ci także prawo do składania wniosków dotyczących poprawy warunków bytowych w domu studenckim do kierownika domu studenckiego za pośrednictwem Rady Mieszkańców lub Przedstawiciela Towarzystwa Doktorantów UJ.

Poniżej dostępne są podstawowe akty prawne związane z przyznawaniem miejsc i zamieszkiwaniem w domach studenckich UJ:

Znajdź nas również