Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

20200615

Badanie „Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ”

Data: 15.06.2020 - 10.07.2020
Organizator: Zespół badawczy projektu ACT, Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania UJ 
Badanie „Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ”

Zespół badawczy projektu ACT oraz Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania - Bezpieczni UJ zapraszają do wzięcia udziału w badaniu pt. „Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ”, prowadzonym w ramach projektu Horyzont 2020

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji badania pt. „Monitoring warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i równego traktowania UJ” prowadzonego przez Instytut Socjologii oraz Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ w ramach projektu Horyzont 2020 - ACT: Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (umowa nr 788204).

Badanie jest skierowane do pracowników i pracownic Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego), którzy prowadzą badania naukowe, zajęcia dydaktyczne, jak również tych, którzy wspierają je poprzez pracę w administracji (osób na stanowiskach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, administracyjnych i technicznych bez względu na rodzaj wiążącej ich z uniwersytetem umowy).  Państwa udział w badaniu jest niezwykle istotny. Jakość zebranych danych zależy od szerokiego udziału w badaniu osób zatrudnionych w naszej uczelni. Pozwoli to także uwzględnić różnorodne doświadczenia pracowników i pracownic. Badanie realizowane będzie cyklicznie (co dwa lata) we wszystkich jednostkach UJ.  

Badanie prowadzone jest on-line w dniach 15 czerwca – 10 lipca 2020 r. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 30 minut. Ankietę można przerwać w każdej chwili, klikając „Wznów później” na górze każdej strony ankiety i wrócić do niej w późniejszym czasie. Bezpośredni link do ankiety został wysłany na skrzynki pracownicze 19 czerwca 2020 r.

Celem tego międzyuczelnianego badania jest poznanie warunków i bezpieczeństwa pracy w uczelniach, doświadczeń związanych z karierą zawodową oraz możliwości łączenia pracy zawodowej i opieki nad osobami zależnymi z perspektywy równości płci. Wyniki badania posłużą do zaprojektowania i wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawienie warunków pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, stworzenie bezpiecznego środowiska pracy oraz realizację zasady równego traktowania.    

Udział w badaniu jest dobrowolny. Pragniemy zapewnić, że badanie realizowane jest zgodnie z zasadą anonimowości i z poszanowaniem poufności udzielanych odpowiedzi. Państwa dane osobowe pozwalające na bezpośrednią identyfikację tożsamości nie będą zbierane, a Państwa odpowiedzi nie będą udostępnione osobom trzecim. Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane wyłącznie w formie zbiorczych opracowań.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie do badania prosimy o kontakt z jego administratorkami: dr Ewą Krzaklewską (ewa.krzaklewska@uj.edu.pl) oraz Ewą Stoecker (ewa.stoecker@uj.edu.pl).

Będziemy wdzięczne za zaangażowanie w realizację badań i dziękujemy za poświęcony czas!

 

Zespół badawczy projektu ACT (act-on-gender.eu) i Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania UJ 

 

Dokumentacja badania w projekcie ACT:

 

English version:

 

We are pleased to invite you to participate in the survey “Monitoring of employment conditions, safety and equal treatment at JU” which is conducted in the Jagiellonian University (and in other European universities) within the H2020 project ACT: Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (agreement no 788204) by the Institute of Sociology and the Department of Security, Safety and Equal Treatment – Safe JU.

The study is directed to employees of the Jagiellonian University (including Collegium Medicum) who conduct scientific research, teach, as well as those who work in administration – i.e. persons in scientific, didactic, administrative and technical positions (regardless of the type of work contract). Your participation in the study is of great importance. The broad participation of employees involved in research at the JU will ensure the data quality as well as inclusion of diverse experiences of male and female employees. The survey will be carried out periodically (every two years) in all Jagiellonian University units.

The survey is conducted on-line from 15.06-10.07.2020. It should take no longer than 30 minutes to complete the questionnaire. You can stop the survey at any time by clicking "Resume Later" at the top of each survey page and return to it later. The direct link to the questionnaire has been sent to the employee's e-mail addresses on 19th June 2020.

The purpose of this inter-university study is to learn about the conditions and safety of work at universities, career-related experiences, and the possibilities of combining work and care responsibilities from a gender equality perspective. The results of the study will be used to design and implement solutions aimed at improving working conditions at the Jagiellonian University, creating a safe working environment and ensuring equal treatment.

Participation in the survey is voluntary. We would like to ensure that the research is carried out in accordance with the principle of anonymity and confidentiality of the answers given. Your personal data allowing for direct identification will not be collected and your responses will not be disclosed to third parties. The obtained results will be presented in the form of aggregated analysis. 

If you have any questions about the study, please contact its administrators: Dr. Ewa Krzaklewska (ewa.krzaklewska@uj.edu.pl) and Ewa Stoecker (ewa.stoecker@uj.edu.pl). 

We will be grateful for your commitment to the research and thank you for your time! 

 

Research team of the ACT project (act-on-gender.eu) and Department of Security, Safety and Equal Treatment – Safe JU

 

Znajdź nas również