Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

MINDtheGEPs - projekt wspierający działania na rzecz równości płci

MINDtheGEPs - projekt wspierający działania na rzecz równości płci

Nowy europejski projekt badawczy przygotowuje grunt pod zmiany strukturalne w celu promowania równości płci w publicznych i prywatnych organizacjach badawczych, w tym na uczelniach. Czteroletni projekt MINDtheGEPs (potrwa do stycznia 2025), kierowany przez Uniwersytet w Turynie, zidentyfikuje dobre praktyki i pomoże w przygotowaniu narzędzi służących zmniejszeniu nierówności płci w siedmiu organizacjach badawczych.

Jako że bez oparcia w danych nie ma rzetelnych działań, w ramach projektu zebrane zostaną też dane wspierające rozwój krajowej i europejskiej polityki równości płci w nauce i szkolnictwie wyższym.

Zespół MINDtheGEPs to wspólna inicjatywa instytucji UE koordynowanych przez Uniwersytet w Turynie. W projekcie biorą udział partnerzy z Włoch, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Serbii, Szwecji i Holandii. Siedem organizacji partnerskich - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Wydział Elektrotechniki - Uniwersytet w Belgradzie, Instytut Technologii Tralee, Centrum Techniki Motoryzacyjnej Galicji (CTAG), włoska Krajowa Rada Badawcza (CNR) i Uniwersytet w Turynie – utworzy i wdroży plany działania dotyczące równości płci (z angielskiego gender equality plans - GEPs). Realizację projektu wspierają włoska Krajowa Rady ds. Badań Naukowych (CNR), włoskie towarzystwo naukowe Knowledge & Innovation, Uniwersytet w Uppsali oraz wydawnictwo Elsevier.

Plany równości płci (GEPs) opracowane w ramach projektu będą obejmowały zarówno kulturowe, jak i strukturalne aspekty funkcjonowania uniwersytetu. Dotyczyć zatem będą usuwania barier w zatrudnianiu i rozwoju kariery naukowej kobiet, przeciwdziałania dysproporcji płci w uczelnianych ciałach decyzyjnych oraz pełniejszego uwzględniania zagadnienia płci w badaniach naukowych oraz programach kształcenia. Dzięki temu uczelnia podejmie działania zgodne z celami Komisji Europejskiej dotyczącymi równości płci w badaniach europejskich (ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/gender-equality-research-and-innovation_en).

Rektor UJ prof. Jacek Popiel pogratulował i podziękował za wysiłek włożony w przygotowanie tego wymagającego i innowacyjnego projektu.

- Projekt jest konsekwencją i systemowym rozwinięciem działań na rzecz równego traktowania trwających w Uniwersytecie Jagiellońskim co najmniej od 2012 roku (kiedy po raz pierwszy włączyliśmy się w kampanię 16 dni Akcji przeciw Przemocy ze Względu na Płeć). Cieszę się, że projekt jest realizowany przez Instytut Socjologii, w którym od lat prowadzone są badania i projekty dotyczące równości płci (np. GENERAACT) oraz przez powołany w 2020 roku Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ. Pracujemy nad polityką równościową i ufam, że projekt MINDtheGEPs przyczyni się nie tylko do dalszego zwiększenia świadomości w sprawach dotyczących równego traktowania, ale i poprawy warunków pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim - mówi prof. Jacek Popiel, rektor UJ.

Projekt MINDtheGEPs zarówno wydobędzie i zinterpretuje istniejące dane, jak i wygeneruje nowe zbiory danych na temat różnic płci, aby wspierać rozwój działań dotyczących równości. Analiza zarówno ilościowych jak i jakościowych danych będzie motorem realizacji skutecznych planów równości płci, które można monitorować i poddać ewaluacji. Jest to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu dorobku poprzednich projektów realizowanych w Instytucie Socjologii, w tym projektów ACT i GENERA a także danych z pierwszego na UJ raportu nt. równości płci przygotowanego przez dr Stellę Strzemecką z Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania. Ponadto zaangażowanie w projekcie wydawnictwa naukowego zapewnia dostęp do danych dotyczących różnic płci w produktywności naukowej oraz umożliwia rozwijanie współpracy z czasopismami i wydawnictwami naukowymi w temacie równości płci. Na podstawie zebranych danych uczestnicy projektu MINDtheGEP będą mogli opracować i udostępniać wskazówki dotyczące uwzględniania wymiaru płci w badaniach i nauczaniu.

W projekcie MINDtheGEP zorganizowane zostaną warsztaty poświęcone upełnomocnieniu (empowerment) i edukacji równościowej, na które zaproszenie otrzymają zarówno poczatkujący jak i bardziej zaawansowani akademicy, bez względu na płeć. Wypracowane zostaną również rozwiązania mające na celu godzenie życia zawodowego i rodzinnego, skierowane zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. W ramach projektu zostanie ponadto opracowany zestaw kluczowych stanowisk odpowiedzialnych za różne aspekty równość płci na uczelni, np. osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie i analizowanie danych z podziałem na płeć. Owe role mają uzupełniać istniejące już funkcje np. Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich, Działu ds. Bezpieczeństwo i Równego Traktowania czy pełnomocników ds. równości płci działających na poszczególnych wydziałach.

O MINDtheGEPs

Projekt MINDtheGEPs (Systemowe zmiany w instytucjach poprzez rozwijanie planów równości płci, umowa nr.: 101006543) jest koordynowany przez Centrum Badań nad Kobietami i Gender (CISRDe) na Uniwersytecie w Turynie we Włoszech. Międzynarodowym projektem kieruje prof. Cristina Solera (socjolożka z Wydziału Kultury, Polityki i Społeczeństwa, członkini CIRSDe). Projekt jest finansowany w ramach programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020 „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”. Projekt będzie realizowany przez 48 miesięcy a jego budżet wynosi prawie 3 miliony euro. Na UJ projekt realizują wspólnie Instytut Socjologii i Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ. Ze strony Instytutu Socjologii projektem kierować będzie dr Paulina Sekuła, badaczka w projektach dotyczących równości płci w szkolnictwie wyższym i nauce, a z ramienia Działu Bezpieczni UJ projekt koordynować będzie Ewa Stoecker, psycholożka, badaczka, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, ekspertka związana z edukacją na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. W realizację projektu na UJ zaangażowani są także m.in. prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Wydział Biologii) specjalistka w zakresie społecznych aspektów ochrony przyrody, komunikacji i edukacji środowiskowej, popularyzatorka, certyfikowana mediatorka i trenerka, pełnomocniczka ds. ochrony środowiska przy Wydziale Biologii, prof. dr hab. Stanisław Kistryn (pełnomocnik rektora ds. współpracy w ramach Una Europa; WFAiIS) i dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (WZiKS).

Działania w projekcie, realizowane przez multidyscyplinarny zespół, wspierać będzie Rada Doradcza złożona z przedstawicieli władz publicznych oraz odpowiednich autorytetów o międzynarodowej renomie przyczyniając się do wprowadzenia znaczących zmian w instytucjach wdrażających plany równości płci.

Więcej informacji o projekcie: www.mindthegeps.eu oraz twitter.com/mindthegeps_eu.

Kontakt: 
dr Paulina Sekuła (Instytut Socjologii UJ, paulina.sekula@uj.edu.pl)
Ewa Stoecker (Dział Bezpieczni UJ, ewa.stoecker@uj.edu.pl)