Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studentki i studenci niepełnoletni

Studentki i studenci niepełnoletni to osoby, które w trakcie studiów nie mają ukończonych 18 lat. Osoby te podlegają tym samym zasadom studiowania, co osoby pełnoletnie, ale niektóre aspekty życia studenckiego mogą się różnić. Czasem, aby organizować albo brać udział w wydarzeniach adresowanych do osób studiujących, muszą uzyskać pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego. Taka sytuacja dotyczy w szczególności imprez oraz zgromadzeń na terenie uczelni (więcej informacji znajdziesz w Załączniku nr 4 do Statutu UJ i procedurach wydanych na jego podstawie).

Dodatkowe informacje dla niepełnoletnich osób kandydujących na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdziesz również na stronie https://rekrutacja.uj.edu.pl/niepelnoletni.

Aspekty życia w Polsce, które wymagają zgody rodzica/opiekuna prawnego

W czasie zajęć na niektórych kierunkach (chemia, biochemia, biologia, farmacja, kierunek lekarski itp.) studentki i studenci stykają się z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia – urządzeniami, środkami chemicznymi, biologicznymi, promieniowaniem (w ograniczonym zakresie); niektóre kierunki wymagają dużego wysiłku fizycznego (np. wędrówki po górach na geografii)

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom studiującym, uczelnia kieruje kandydatów na takie studia do lekarza medycy pracy, który sprawdza, czy stan zdrowia kandydatki/kandydata pozwala na udział w zajęciach, gdzie takie czynniki szkodliwe występują (https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/badania-i-bhk/badaniahttps://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/badania-i-bhk/badania; https://ibhp.uj.edu.pl/ocena-ryzyka-zawodowego/prace-na-wydzialach-przyrodniczych).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na badania do lekarza medycyny pracy osoba niepełnoletnia musi przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym.

Każda osoba z zagranicy w chwili rozpoczęcia studiów musi posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego ważną na co najmniej jeden rok studiów, albo podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), który zapewnia opiekę lekarską, zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów, a w razie potrzeby również leczenie szpitalne. Aby uzyskać dostęp do takich świadczeń, należy podpisać umowę w oddziale NFZ i płacić miesięczną składkę.

Osoby z zagranicy posiadające ważną Kartę Polaka lub udokumentowane polskie pochodzenie mogą być ubezpieczone przez uczelnię, jeśli podpiszą umowę w NFZ i w tym samym miesiącu zaniosą ją do Samorządu Studentów UJ (ul. Czapskich 4, pok. 23).

Polisę ubezpieczeniową lub umowę z NFZ za osobę niepełnoletnią musi podpisać rodzic/opiekun prawny.

Adres oddziału NFZ w Krakowie:
ul. Batorego 24

W razie wypadku lub choroby osoby niepełnoletniej kontakt z lekarzem musi się odbyć w obecności jej rodzica/opiekuna prawnego.

W przypadku, gdy podczas studiów niepełnoletnia osoba studiująca będzie zamieszkiwała w mieszkaniu wynajmowanym na wolnym rynku, umowę najmu musi podpisać rodzic/opiekun prawny takiej osoby.

Podczas pobytu w Polsce warto pomyśleć o założeniu konta w banku. Wiele z nich oferuje osobom studiującym wiele zniżek i udogodnień. Założenie konta wiąże się z podpisaniem umowy, którą za osobę niepełnoletnią musi podpisać rodzic/opiekun prawny.

Jeżeli niepełnoletnia osoba studiująca będzie posiadała abonament na polski numer telefonu lub dostęp do Internetu, umowę w jej imieniu musi podpisać rodzic/opiekun prawny.

W przypadku telefonów na kartę (prepaid) rejestracji numeru może dokonać osoba, która ukończyła 13 lat, o ile posiada dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport).