Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co zrobić jeśli...?

Skontaktuj się ze Studenckim Ośrodkiem Wsparcia i Adaptacji (SOWA):

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.sowa.uj.edu.pl.

Dyżury interwencyjne: https://sowa.uj.edu.pl/aktualny-dyzur-interwencyjny.

E-mail: sowa@uj.edu.pl

Skorzystaj ze wsparcia oferowanego przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych i procedury adaptacji procesu kształcenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://don.uj.edu.pl/dla-studentow/adaptacje-procesu-studiowania.

Wejdź na stronę: https://bezpieczni.uj.edu.pl/pomoc-prawna i sprawdź, gdzie nieodpłatnie możesz uzyskać wsparcie prawne na Uniwersytecie Jagiellońskim i poza nim (w Krakowie).

Na tej samej stronie uzyskasz informacje o bezpłatnych mediacjach na Uniwersytecie Jagiellońskim i poza nim (w Krakowie).

Niezależnie od tego, czy jesteś w procesie tranzycji czy nie, dołożymy wszelkich starań, aby w ramach istniejących możliwości zapewnić Ci godne studiowanie. Zależy nam, aby transpłciowość nie była powodem wykluczenia czy przerwania toku studiów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w związku z funkcjonowaniem na uczelni skontaktuj się z:

Wiemy, że nie jest łatwo pogodzić naukę i opiekę nad dzieckiem, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu informacje o ofercie UJ adresowanej do osób studiujących będących rodzicami. Znajdziecie tu najważniejsze informacje na temat toku studiów i pomocy finansowej, którą mogą otrzymać studiujący rodzice. Zebraliśmy także w jednym miejscu informacje dotyczące przestrzeni przyjaznej studiującym rodzicom. Zależy nam, aby rodzicielstwo nie było kojarzone z wykluczeniem ze wspólnoty studenckiej, przerwaniem toku studiowania lub ukrywaniem faktu bycia rodzicem.

Wszystkie informacje znajdziesz na stronie: https://studiuje.uj.edu.pl/student-rodzic

Wszystkie zajęcia realizowane w toku studiów muszą być dokładnie opisane w sylabusie przedmiotu. Sylabus określa m.in.:

 • zasady udziału w zajęciach wchodzących w skład przedmiotu,
 • formę i warunki zaliczenia zajęć, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu lub zaliczenia zgodnie z obowiązującym programem studiów,
 • zasady i kryteria przyznawania oceny, a także sposób obliczania oceny w przypadku przedmiotu, w skład którego wchodzi więcej niż jedna forma zajęć.

Te zasady i informacje osoba prowadząca ogłasza studentom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Udział w zajęciach może być uzależniony od spełnienia dodatkowych kryteriów, określonych przez prowadzącego zajęcia, z wyjątkiem przedmiotów obowiązkowych.

Treść sylabusa znajdziesz na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl oraz w systemie USOSweb.

Zmiana sylabusa może nastąpić tylko w wyniku zmiany uchwały Senatu UJ zatwierdzającej programy studiów, a to oznacza, że w trakcie trwania przedmiotu nie wolno zmieniać np. zasad i form zaliczenia przedmiotu, zakresu materiału itp.

Jeśli uważasz, że osoba prowadząca zajęcia nie przestrzega zasad dotyczących przedmiotu - masz kilka opcji działania:

W pierwszej kolejności zgłoś się do kierownika studiów opisując, na czym polegają nieprawidłowości i prosząc o podjęcie stosownych kroków.

Możesz również:

 • zgłosić sprawę opiekunowi studiów/roku, staroście roku;
 • zgłosić sprawę przewodniczącemu Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia lub Pełnomocnikowi Dziekana ds. jakości kształcenia – jeśli są powołani na Twoim wydziale;
 • zgłosić się do Samorządu Studentów UJ/Towarzystwa Doktorantów UJ;
 • złożyć skargę/wniosek do Pełnomocnika Rektora UJ ds. jakości kształcenia;
 • złożyć skargę/wniosek do Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. studenckich (dydaktycznych) – jeśli Twój wydział jest podzielony na instytuty;
 • złożyć skargę/wniosek do Prodziekana ds. studenckich (dydaktycznych) – jeśli Twój wydział nie jest podzielony na instytuty;
 • złożyć skargę/wniosek do Dyrektora szkoły doktorskiej, jeśli jesteś doktorantką albo doktorantem uczęszczającyą/-cym do takiej szkoły;
 • skontaktować się z Biurem Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki;
 • opisać sytuację w anonimowej i poufnej ankiecie Oceny Zajęć Dydaktycznych.

Jeśli koleżanka/kolega ze studiów zachowuje się w stosunku do Ciebie w sposób, który odbierasz jako niechciany, natarczywy (np. obmawia w Internecie, robi seksualne aluzje, narzuca Ci się, wysyła niechciane wiadomości w szczególności o podłożu seksualnym, dopuszcza się molestowania seksualnego w innej formie lub molestowania), możesz skorzystać ze wsparcia Bezpieczny Student UJ.

Co mogę zrobić?

 • Zanim zdecydujesz się podjąć działania na uczelni, postaw takiej osobie granice, nazwij niechciane zachowanie odwołując się do faktów – możesz skorzystać z modelu informacji zwrotnej FUKO. Czasem możesz nie chcieć mówić komuś o swoich emocjach, ale zawsze odwołuj się do faktów i wskazuj, jakiej zmiany w zachowaniu w stosunku do Ciebie oczekujesz. Czasem zasygnalizowanie, że jakieś zachowanie odbierasz jako niechciane wystarczy, żeby rozwiązać problem.
  • F – fakty (opis konkretnej sytuacji, zachowania, nazwanie go)
  • U – uczucia (jak ta sytuacja/zachowanie na Ciebie wpływa, jak się z tym czujesz?)
  • K – konsekwencje (to odpowiedź na pytanie, jakie są konsekwencje danego działania)
  • O – oczekiwania (jakiej zmiany w zachowaniu danej osoby w stosunku do Ciebie oczekujesz)
 • Rozważ skorzystanie z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, np. z bezpłatnej mediacji na Uniwersytecie Jagiellońskim lub poza nim (https://bezpieczni.uj.edu.pl/pomoc-prawna), jeśli doszło do konfliktu, który można rozwiązać polubownie.
 • Jeśli zachowania się powtarzają, sytuacja eskaluje i polubowne sposoby jej rozwiązania nie przyniosły rezultatu, rozważ prowadzenie notatnika i gromadź otrzymywane wiadomości (np. SMSy, e-maile, zrzuty ekranu z mediów społecznościowych) – po jakimś czasie, możesz nie pamiętać szczegółów, które mogą się okazać istotne w formalnym postępowaniu na uczelni albo przed organami ścigania.
 • Powiedz o sytuacji bliskim Ci osobom i pozyskaj ich wsparcie.
 • Zgłoś sprawę w instytucie/na wydziale – najlepiej u prodziekana ds. studenckich (dydaktycznych) albo u zastępcy dyrektora instytutu ds. studenckich (dydaktycznych). Możesz poprosić, aby podjęli działania osobiście albo we współpracy z Działem Bezpieczni UJ.
 • Skontaktuj się z Działem Bezpieczni UJ.
 • Skorzystaj ze wskazówek zawartych w innych częściach kursu, jeśli niechciane zachowania są przejawem molestowania, molestowania seksualnego, hejtu, uporczywego nękania itp.

Jakie działania może podjąć Dział Bezpieczni UJ albo władze wydziału?

 • rozmowa z osobami zaangażowanymi w sprawę na temat zaistniałej sytuacji;
 • rozmowa z osobą naruszającą zasady na temat zaistniałej sytuacji i zobligowanie jej do podjęcia działań naprawczych;
 • skierowanie osób pozostających w konflikcie do bezpłatnej mediacji (np. w Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ);
 • skierowanie do Studenckiej Poradni Prawnej;
 • skierowanie do SOWA;
 • skierowanie do innej właściwej jednostki UJ;
 • udzielenie informacji na temat miejsc poza UJ, w których można uzyskać pomoc (NGO, miejskie ośrodki itp.);
 • skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego;
 • udzielenie informacji na temat możliwości zgłoszenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wniosku o ściganie albo złożenie prywatnego aktu oskarżenia (w przypadku przestępstw ściganych na wniosek osoby pokrzywdzonej albo w oparciu o prywatny akt oskarżenia);
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (tylko w przypadku przestępstw ściganych z urzędu);
 • inne działania ustalone z osobą pokrzywdzoną, a mieszczące się w zakresie wsparcia oferowanego przez uczelnię.

 • Skorzystaj z informacji zawartych w części poświęconej opisowi zjawiska dyskryminacji oraz niechcianych zachowań.
 • Ponieważ „niepożądane zachowanie”, o którym mowa w definicjach molestowania i molestowania seksualnego, podkreśla brak zgody na dane zachowania i wyrażenie wobec nich sprzeciwu, zastanów się w jaki sposób możesz to zrobić. Jeśli to możliwe, warto zadbać, aby sprzeciw był wyrażony w obecności świadków. Może on przyjąć formę pisemną, werbalną, niewerbalną.
 • Wyraź swoje poruszenie/oburzenie/zniesmaczenie – to może pomóc nie tylko w pokonaniu własnego milczenia, ale również pobudzić inne osoby (np. kolegów i koleżanki z grupy) do reakcji/przerwania milczenia. Jeśli jesteś w stanie, nazwij wprost niechciane zachowanie odwołując się do faktów – na przykład: "To, co Pan/Pani mówi, jest komentarzem seksistowskim. Jest Pan/Pani w pracy i narusza obowiązujące w uczelni zasady").
 • Czasem zasygnalizowanie, że jakieś zachowanie odbierasz jako niechciane wystarczy, żeby je powstrzymać (np. W sytuacji, gdy osobie prowadzącej zdarzyło się wygłosić nieprzemyślany komentarz, a po reakcji grupy reflektuje się i przeprasza).
 • Dokumentuj niepożądane zachowania, szczególnie jeśli się powtarzają, sytuacja eskaluje, zwrócenie uwagi/rozmowa nie przyniosły rezultatu. Rozważ prowadzenie notatnika i gromadź otrzymywane wiadomości (np. SMS-y, e-maile, zrzuty ekranu z mediów społecznościowych) – po jakimś czasie, możesz nie pamiętać szczegółów, które mogą się okazać istotne w formalnym postępowaniu na uczelni albo przed organami ścigania.
 • Powiedz o sytuacji bliskim Ci osobom i pozyskaj ich wsparcie.
 • Zgłoś sprawę w instytucie/na wydziale – najlepiej u prodziekana ds. studenckich (dydaktycznych) albo u Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. studenckich (dydaktycznych). Skontaktuj się z Samorządem Studentów UJ albo Towarzystwem Doktorantów UJ. Możesz poprosić, aby podjęli działania osobiście albo we współpracy z Działem Bezpieczni UJ.
 • Skontaktuj się z osobami pracującymi w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Jakie działania może podjąć Dział Bezpieczni UJ albo władze wydziału?

 • skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego – w stosunku do nauczyciela akademickiego;
 • skierowanie wniosku o ukaranie/podjęcie kroków w trybie kodeksu pracy – w stosunku do pracownika administracyjnego;
 • udzielenie informacji na temat możliwości zgłoszenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i wniosku o ściganie albo złożenie prywatnego aktu oskarżenia (w przypadku przestępstw ściganych na wniosek osoby pokrzywdzonej albo w oparciu o prywatny akt oskarżenia);
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (tylko w przypadku przestępstw ściganych z urzędu);
 • inne działania ustalone z osobą pokrzywdzoną, a mieszczące się w zakresie wsparcia oferowanego przez uczelnię;
 • skierowanie do SOWA;
 • skierowanie do innej właściwej jednostki UJ;
 • udzielenie informacji na temat miejsc poza UJ, w których można uzyskać pomoc (NGO, miejskie ośrodki itp.).